Vitajte vo firemnej zóne

Prihlásenie

Základné Funkcie Firemnej zóny TeamPrevent Santé s.r.o.:

 • Objednávanie na lekárske prehliadky a školenia – zadaním požiadavky v aplikácií sa vygeneruje požiadavka na zabezpečenie lekárskej prehliadky, školenia (alebo obidve naraz) do Call Centra TeamPrevent Santé, nie je potrebná e – mailová a ani telefonická komunikácia;
 • Aktuálna databáza zamestnancov 24 hodín denne – aplikácia firemná zóna je užívateľské rozhranie systému WORK – FLOW, prostredníctvom ktorého Call Centrum organizuje lekárske prehliadky a školenia. Po editácií akéhokoľvek údaju zo strany Call Centra klient ihneď vidí aktuálny údaj, vrátane naplánovanej lekárskej prehliadky, alebo školenia;
 • Evidencia lekárskych prehliadok a školení – naplánovaných a vykonaných lekárskych prehliadok a školení;
                           
                                             https://stream.teampreventsante.sk/pics/FotkyFoto_28821868_XS.jpg      https://stream.teampreventsante.sk/pics/FotkyFoto_1611705_XS.jpg
 • Export všetkých údajov do programového vybavenie MS Office (Excel);
 • Možnosť editovania, mazania a vkladania nových zamestnancov do systému;
 • Sledovanie periodicity lekárskych prehliadok a školení podľa zákonom stanovených periodicít;
 • Evidencia dokumentácie v oblasti PZS, BOZP a OPP – do systému je možné vkladať akúkoľvek dokumentáciu týkajúcu sa PZS, BOZP a OPP vrátane kategorizácií pracovných činností, správ z hodnotení zdravotných rizík, prevádzkových poriadkov, prezenčných listín zo školení a inú dokumentáciu;
 • Evidencia individuálnych dokumentov zamestnancov – v aplikácií je možné viesť u každého zamestnanca samostatne okrem periodicity lekárskej prehliadky a školení, aj individuálne dokumenty každého zamestnanca. Napríklad naskenovaný posudok o spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, Záznam o oboznámení o BOZP a OPP, prípadné iné potvrdenia zo špecializovaných školení;
 • Do systému je možné vytvoriť neobmedzené množstvo prístupov;
 • Firemná zóna má Slovenské a Anglické rozhranie;
 • Nástenka firemnej zóny informuje klienta o dôležitých legislatívnych zmenách v oblasti PZS, BOZP a OPP. Taktiež slúži ako nástroj na uverejnenie pravidelného mesačného mailingu spoločnosti TeamPrevent Santé (informačné vzdelávacie letáky).
                                                                             https://stream.teampreventsante.sk/pics/m_002674.jpg      https://stream.teampreventsante.sk/pics/m_002757.jpg
© TeamPrevent Santé s.r.o. 2009-2024
|
Programmed by Capitol Development